Algemene Voorwaarden Cryptocommunity

Inhoudsopgave

 • ALGEMEEN
 1. Definities 
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
 4. Herroepingsrecht
 5. Wijzigingen
 6. Inschakeling derden
 7. Duur en beëindiging
 8. Leveringstermijn(en)
 9. Medewerking door de Klant
 10. Prijzen
 11. Facturering en betaling
 12. Privacy
 13. Klachten
 14. Opschorting en ontbinding
 15. Overmacht
 16. Aansprakelijkheid
 17. Geheimhouding
 18. Intellectueel eigendom
 19. Boete
 20. Wijziging Algemene voorwaarden
 21. Overige bepalingen

 • GEBRUIK FORUM
 1. Toepasselijkheid
 2. Gebruik van het Forum
 3. Misbruik Forum
 4. Onderhoud en aanpassingen
 5. Gebruiksrecht
 6. Informatieverstrekking door de Klant

 

 • Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Cryptocommunity.
  • Cryptocommunity: een samenwerkingsverband van Creative Business Concepts (KvK: 66600766) en Cryptomanuals (Kvk: 75098040) en de opdrachtnemer die de Diensten aan de Klant aanbiedt en uitvoert.
  • Forum: een online platform van Cryptocommunity waar de communityleden gebruik van kunnen maken.
 • Diensten: al hetgeen Cryptocommunity ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.
 • Opdracht: al hetgeen tussen Cryptocommunity en de Klant is overeengekomen.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Cryptocommunity een Opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): Cryptocommunity en/of de Klant.

 • ALGEMEEN
 1. Toepasselijkheid
 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Cryptocommunity zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Cryptocommunity uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Cryptocommunity slechts bindend indien een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Cryptocommunity zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht 
 1. Alle aanbiedingen of offertes van Cryptocommunity zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van Cryptocommunity. Voorts komt een Opdracht tot stand doordat Cryptocommunity zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Klant gegeven Opdracht. 
 3. Voor Opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven. 
 1. Herroepingsrecht  
 1. De Klant kan de Opdracht gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen, dan wel heeft ingestemd met het voorstel.
 2. Op digitale producten, waaronder een e-book en toegang tot de community, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de directe levering van het product.
 3. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de Klant dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar Cryptocommunity te melden. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant draagt ook (eventuele) kosten voor het terugzenden van het product.  
 1. Wijzigingen 
 1. Cryptocommunity heeft te allen tijde het recht Opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voorwaarden te verbinden. 
 2. Wijzigingen in de Opdracht door de Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Cryptocommunity te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Cryptocommunity. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze de Klant extra in rekening gebracht.
 3. Indien wijzigingen in de Opdracht door de Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht betekent, is Cryptocommunity gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst bij de Klant in rekening te brengen. 
 1. Inschakeling derden 

Indien zulks naar het oordeel van Cryptocommunity redelijkerwijs noodzakelijk is, is Cryptocommunity gerechtigd om (namens en) voor rekening van de Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Cryptocommunity de de Klant hierover informeren.

 1. Duur en beëindiging  

Een Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Opdracht kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een e-mailbericht aan Cryptocommunity. 

 1. Leveringstermijn(en) 
 1. Door Cryptocommunity opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Cryptocommunity nimmer als fatale termijnen.
 2. Ingeval van overschrijding door Cryptocommunity van enige termijn is Cryptocommunity eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim. 
 1. Medewerking door de Klant 
 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Cryptocommunity meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 1. Prijzen 
 1. Cryptocommunity heeft het recht de aan de Klant te berekenen vergoedingen jaarlijks per januari aan te passen. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Klant. 
 1. Facturering en betaling 
 1. De Klant dient binnen veertien dagen na factuurdatum de factuur te voldoen. 
 2. De Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die Cryptocommunity op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Cryptocommunity bevoegd de (verdere) nakoming van alle Opdrachten met de Klant op te schorten.
 3. Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso aan Cryptocommunity heeft verstrekt, is het Cryptocommunity toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij Cryptocommunity bekende rekeningnummer van de Klant af te schrijven. Mocht de verschuldigde vergoeding niet kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat de Klant in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd. 
 4. Bij een niet tijdige betaling door de Klant en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 1. Privacy
    1. Partijen houden zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij. 
    2. De Klant stelt Cryptocommunity onmiddellijk in kennis indien naar de mening van de Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. 
    3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Cryptocommunity mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cryptocommunity door of namens de Klant verwerkt worden.
 1. Klachten 
 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Cryptocommunity. Na verloop van deze termijn wordt de Klant geacht haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven. 
 2. Cryptocommunity zal klachten welke binnen de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend behandelen indien deze gegrond zijn. 
 3. Als de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de Diensten, dan zullen de Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden geleverd. 
 4. Cryptocommunity is niet verplicht om de Diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw te leveren indien: 
 1. de Klant de aanwijzingen van Cryptocommunity gegeven adviezen rondom de Diensten niet juist heeft opgevolgd; 
 2. de Klant de (resultaten van) betreffende Diensten niet of niet juist heeft gebruikt of het gebruik niet overeenkomt met de aan Cryptocommunity bekend gemaakte doelstellingen. 
 1. Opschorting en ontbinding 
 1. Partijen kunnen de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de Opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere Partij te worden bekend gemaakt. 
 2. Cryptocommunity behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
 3. In geval van een van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.  
 1. Overmacht 
 1. Cryptocommunity is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is Cryptocommunity gerechtigd hetzij de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Cryptocommunity tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Cryptocommunity bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht. 
 1. Aansprakelijkheid 
 1. Cryptocommunity is geen beleggings- of financieel advieskantoor. De informatie verstrekt door Cryptocommunity is louter informatief en educatief bedoeld. Gebruik maken van de door Cryptocommunity  verstrekte informatie doet de Klant voor eigen rekening en risico. Cryptocommunity is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant. 
 2. CryptoCommunnity adviseert de Klant advies in te winnen bij een bevoegde instantie en/of een beleggingsadviseur. De Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of dit advies wordt opgevolgd.
 3. Cryptocommunity zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 
 4. Onverminderd de elders in de Opdracht of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Cryptocommunity, is de aansprakelijkheid van Cryptocommunity beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.
 5. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Cryptocommunity, dan wel van door Cryptocommunity ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Cryptocommunity te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 6. Cryptocommunity is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant of derden. 
 7. Ieder vorderingsrecht van de Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
 1. Geheimhouding  
 1. De Klant zal – behoudens schriftelijke toestemming van Cryptocommunity – alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. 
 2. De geheimhoudingsverplichting legt de Klant ook de door haar in te schakelen derden op.  
 1. Intellectuele eigendomsrechten 
 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, rapportages, adviezen, afbeeldingen en/of andere documenten, en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow voortvloeiend uit de Opdracht zijn en blijven eigendom van Cryptocommunity, ook al zijn voor vervaardiging daarvan kosten in rekening bij de Klant gebracht. 
 2. Het is de Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten (of daarmee gelijk te stellen rechten) van Cryptocommunity rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cryptocommunity. 
 3. De Klant garandeert dat de door haar aan Cryptocommunity geleverde zaken geen inbreuk zullen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Klant vrijwaart Cryptocommunity voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en de Klant zal Cryptocommunity alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn. 
 4. Cryptocommunity garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Klant geleverde Diensten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 
 1. Boete 
 1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 12, 17, 18, 23, 24 en 26 van deze Algemene voorwaarden verbeurt de Klant ten behoeve van Cryptocommunity zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is. 
 2. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Cryptocommunity op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente. 
 1. Wijziging Algemene voorwaarden 
 1. Cryptocommunity mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien de Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Opdracht schriftelijk opzeggen of (naar keuze van Cryptocommunity) de Opdracht voortzetten onder de gecontracteerde voorwaarden. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden. 
 1. Overige bepalingen 
 1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 2. In alle gevallen waarin de relatie tussen de Klant en Cryptocommunity eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cryptocommunity en de Klant is Nederlands recht van toepassing en Uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Cryptocommunity bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 • GEBRUIK FORUM 
 1. Toepasselijkheid 

Onderdeel II is naast onderdeel I van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen,  overeenkomsten en Opdrachten met betrekking tot de levering van Diensten door Cryptocommunity. In geval van strijdigheid gaat het bepaalde in onderdeel II voor het bepaalde in onderdeel I. 

 1. Gebruik van het Forum  
 1. De Klant dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Klant niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van het Forum door onbevoegden is niet toegestaan. 
 2. Cryptocommunity is niet aansprakelijk en aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid voor het (laten) functioneren van het Forum en de inhoud van de informatie op het Forum. 
 1. Misbruik Forum  
 1. Het gebruik van het Forum is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden op of via het Forum.
 2. Het is de Klant voorts niet toegestaan het Forum:
 1. aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van het Forum gebruik kunnen maken;
 2. op welke wijze dan aan derden beschikbaar te stellen;
 3. te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software;
 4. te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Cryptocommunity.
 1. Onderhoud en aanpassingen 
 1. Cryptocommunity zal zich inspannen om het Forum naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Forum te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn. 
 2. Bij incidenten of storingen die het gevolg zijn van storingen die buiten de verantwoordelijkheid van Cryptocommunity vallen, zoals storingen bij een (software)provider en/of andere derden, wordt de hersteltijd opgeschort tot het moment dat de dienst van de derde weer beschikbaar is. 
 3. Cryptocommunity heeft het recht om informatie op het Forum te wijzigen of te verwijderen. 
 1. Gebruiksrecht 
 1. De Klant krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om het Forum te gebruiken. 
 2. De Klant heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd en kan het gebruik van het Forum beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn door een e-mail te sturen naar Cryptocommunity.
 3. Cryptocommunity kan het gebruiksrecht van het Forum ten aanzien van één of meer Gebruikers – met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen – beëindigen in geval van misbruik van het Forum, gebruik van Forum in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of indien Cryptocommunity hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel. 
 1. Informatieverstrekking door de Klant 
 1. Door inbreng van informatie in het Forum gaat de Klant er mee akkoord dat deze informatie eventueel kan worden gedeeld met andere derden, conform de voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring. 
 2. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Cryptocommunity meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Dienst en van een wettelijke verplichting, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 3. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het Forum ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
 4. De Klant vrijwaart Cryptocommunity voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten en de Klant zal Cryptocommunity alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.